KINNITATUD Väike-Maarja Spordikeskuse juhataja käskkiri nr 8 25.11.2016, muudetud 13.02.2020, juhataja KK nr 4 13.02.2020

VÄIKE-MAARJA SPORDIHOONE  SISEKORRAEESKIRI                                                                                                  

                                                                                   

1.   Treenerid, õpetajad või teised treeningrühma juhendavad isikud on kohustatud tutvustama oma treeningrühmale spordihoone sisekorra eeskirja ning vastutavad selle täitmise eest. Üksikkasutaja tutvub spordihoone kasutamise eeskirjadega isiklikult ning vastutab selle täitmise eest.

2. Spordihoonet kasutatakse ainult sihipärasel eesmärgil (koolitundide, treeningute, spordivõistluste või kultuuriürituste läbi viimiseks). Spordihoones toimuv tegevus on eelnevalt kooskõlastatud kas spordihoone administraatori või juhatajaga. Samuti on Väike- Maarja spordihoone personali poolt antavad korraldused ja juhised koheseks täitmiseks kõigile spordihoone kasutajatele/külalistele.

3.   Spordihoones võib välisjalanõudes liikuda ainult fuajees ning tribüünil või põranda kaitsekattega kaetud alal. Antud reegel kehtib kõigile külastajatele, treeneritele, õpetajatele, kohtunikele ja personalile.

4.   Spordihoones võib harjutada ainult puhastes sportlikes sisejalanõudes. Naelkingade jalgapanek ning kasutamine toimub ainult kergejõustikualal olles. Personalil on õigus teha märkusi ning anda korraldusi jalatsite osas ning need on kasutajale koheseks täitmiseks. Lunastatud piletid ei kuulu sellel juhul hüvitamisele.

5.   Treenerid ja õpetajad on kohustatud kontrollima ning on vastutavad enda treeningrühma ja õpilaste vahetusjalanõude puhtuse eest.

6.   Spordihoone siseruumidesse, mänguväljakutele ja abiruumidesse palume mitte tuua toitu, klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.

7.   Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi ning narkootiliste ainete tarbimine kategooriliselt keelatud! Samuti on keelatud viibida spordihoones alkoholi ning narkootiliste ainete joobeseisundis.

8.   Valveta jäetud isiklike esemete eest Spordikeskus ei vastuta. Soovi korral on igal spordihoone külastajal võimalik kasutada lukustatavaid kappe riietusruumides oma isiklike asjade hoidmiseks.

9.   Administraator annab informatsiooni spordihoones toimuva kohta, müüb pileteid, rendib varustust ja tagab juurdepääsu vajalikku ruumi.

10.   Enne spordihoonest väljumist on klient kohustatud tagastama saadud võtmed ning renditud varustuse administraatorile.

12.   Spordihoone avatakse külastajatele esmaspäevast reedeni kell 16.00 ja suletakse 21.00, laupäeviti ja pühapäeviti avatakse 12.00 ja suletakse 18.00. Erandjuhtudest (koolivaheajad, suveperiood) teavitatakse.

14.   Pealtvaatajad võivad viibida ainult tribüünil või põranda kaitsekattega kaetud alal.

15. Kõikidele spordihoone kasutajatele kehtib kehtestatud hinnakiri. Üksikkasutajate puhul lunastab/tõendab kasutusõiguse külastaja isiklikult, rühma-treeningute korral lunastab/tõendab kasutusõiguse rühmajuhendaja. Personalil on alati õigus kontrollida ruumide kasutust ning nende märkused on koheseks täitmiseks.

16.   Põhjuseta turvasüsteemide käivitaja on vastutav otseselt sellest tulenevate tagajärgede eest (materiaalne vastutus).

17.   Külastaja poolt tekitatud materiaalne kahju kuulub korvamisele kahjustaja poolt.

18.  Alla 18-aastase lapse eest vastutab eestkostja. Jõusaali lubatakse iseseisvalt treenima alates 16. eluaastast. 14-15 aastased võivad iseseisvalt treenida jõusaalis vanema kirjaliku loaga.

Laste järelevalve ja turvalisuse tagamine on lapsevanema/ hooldaja kohustus. Noorematel kasutajatel peab kaasas olema kas õpetaja, treener või lapsevanem, kes vastutab laste turvalisuse eest ning hoolitseb selle eest, et lapsed ei segaks teisi treenijaid.

Jõusaali ja aeroobikasaalidesse ei ole lubatud turvalisuse kaalutlusel kaasa võtta  7- aastaseid ja nooremaid lapsi.

19.  Spordikeskuse töötajate korralduste eiramine ning sisekorraeeskirjade rikkumine  toob kaasa spordihoone kasutamise keelu ning rahatrahvi kuni 300 eurot.

20. Spordihoone pääsme lunastamisega kinnitab spordihoone kasutaja , et on tutvunud maja sisekorraeeskirjadega ja järgib eeskirju täielikult.

PALLISAALID

1.   Mänguväljakuid kasutatakse graafiku alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

2.   Puitpõrandal on keelatud inventari või toolide lohistamine ning mittevastava inventari kasutamine.

3.   Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt kasutusgraafikule. Treener/juhendaja vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid pallisaali ja olmeruumid õigeaegselt.

4.   Vajaliku inventari saab laenutada spordihalli töötajatelt treener, kes vastutab vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult spordihoone töötaja poolt.

5.   Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, sihilikul lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.

6.   Kaasa võetud spordiinventari eest vastutab omanik.

7.   Kogu treeningpaik tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada ning prahist puhastada.

8.   Kasutamaks helitehnikat ja tabloosid, pöörduda spordihoone personali poole vähemalt 48 tundi enne reaalset vajadust. Helitehniku teenust reeglina ei pakuta, vajadusel pöörduda vähemalt 7 päeva enne reaalset vajadust spordihoone personali poole.

JÕUSAAL

1.   Teistele treenijatele mõeldes on muusika kuulamine treeningsaalis lubatud kõrvaklappidega.

2.   Kanda treeningutel selleks mõeldud treeningvarustust: kõikides treeningruumides viibides kasutada sportlikke ja mittemäärivaid kinniseid sisejalanõusid ning katta ülakeha riietega.

3.   Jõusaali masinatel ning mattidel treenides kasutada treeningrätikut. Treeningvarustus tuleb pärast kasutust puhastada.

4.   Treenimine spordihoones toimub omal vastutusel.

5.   Turvalisuse tagamiseks võib jõusaalis viibida alates 16. eluaastast. Noorematel kasutajatel peab kaasas olema kas õpetaja, treener või lapsevanem, kes vastutab turvalisuse eest. 7- aastaseid ja nooremaid lapsi ei ole lubatud jõusaali kaasa võtta.

9.   Treeningust pikemat puhkepausi pidades, tuleb lasta teistel treenijatel samuti treeningmasinat kasutada.

10.   Kangid, hantlid, kettad ja muu treeningvarustus peale kasutamist asetada selleks ettenähtud kohtadele.

11.   Jõusaalivarustusega seonduvate probleemide korral võtta ühendust personaliga. Tekkinud probleemide lahendamisega püüame tegeleda esimesel võimalusel.

AEROOBIKASAAL

1.   Saalis olevaid treeningvahendeid ja lisavarustust kasutada heaperemehelikult. Heli- või videotehnika kasutusel tekkinud probleemidest teavitada personali.

2.   Kasutuses olnud inventar panna tagasi oma kohale.

SAUN, PESURUUMID

1.   Ruumidesse on keelatud siseneda välisjalanõudes. Jalanõud asetada kappi või pingi alla selleks ettenähtud kilekotis.

2.   Sauna lülitab sisse ja välja spordihoone töötaja /administraator.

3.   Saunaviha ja mee kasutamine saunas on keelatud.

4.   Pesemisruumis on raseerimine ja juuste värvimine keelatud.

ÜRITUSED

1.   Ürituste läbiviimiseks sõlmivad ürituse korraldaja ja spordiobjekti haldaja kahepoolse kirjaliku kokkuleppe hinna, aja ning ruumide kasutamise kohta.

2.   Ürituse korraldaja vastutab korra ja tekkinud materiaalse kahju eest.

3.   Ürituse etteteatamise tähtajaks on 14 päeva kooskõlastusest Spordikeskuse juhatajaga.

4.   Ürituste ajal treeninguid vastavas saalis ei toimu.

HOONES ASUVA VIDEOVALVESÜSTEEMI KASUTMINE

1  Videovalvesüsteemi  eesmärgiks  on  hoonekompleksi  kasutamise turvalisuse tõstmine , paigaldatud vara kaitsmine ning turvalisust ohustavate olukordade ennetamine  ja olukorrale reageerimine.

2  Hoonekompleksi  üldkasutatavatesse  ruumidesse  on  paigaldatud  kaamerad,  mille  poolt edastatav  pilt  on  vaadeldav spordihoone administraatori  poolt.  Tema  arvutis  asuvad videovalvesüsteemi  digitaalsed  salvestid,  mis  võimaldavad  vaadata  toimunut tagasiulatuvalt.  Salvestite  pildiarhiiv  säilib  kolmkümmend  päeva.  (s.t  automaatselt kirjutatakse  salvestite  poolt  vanem  informatsioon  üle).  Täiendavat  pildiarhiivi  ei salvestata.

3 Kaamerate poolt edastatava pildi jälgimine.  Videosüsteemi  edastatava  pildi  vaatamine  on  tehtud  üle  võrgu  jälgitavaks  ainult arvutitest, millesse on installeeritud spetsiaalne tarkvara.

Kaamerate pilti jälgib spordihoone lahtiolekuaegadel spordihoone administraator. Vastav õigus on ka  Väike-Maarja valla IT-juhil. Videosüsteemi poolt edastatava pildi jälgimine on kolmandatele isikutele keelatud.

4. Salvestatud informatsiooni kasutamine. Salvestatud informatsioonile ligipääs ja vaatamine on kaitstud parooliga. Salvestatud pildimaterjali vaatamise eesmärgiks on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid. Salvestatud informatsiooni läbivaatamiseks annab loa spordihoone juhataja ning see fikseeritakse eraldi videosüsteemi kohta peetavas registris. Salvestatud informatsioonist koopiate tegemine on lubatud ainult politsei kirjaliku taotluse alusel spordihoone juhtaja loal. Koopia väljastamine fikseeritakse videovalve registris.

Vaata meid

Lurich

Koostööpartnerid

logo vald     logo vireen 
 logo graanul      logo agro  

        

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com