VÄIKE-MAARJA VALLA RAHVASPORDIKLUBI

P Õ H I K I R I

ÜLDSÄTTED1.1. Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud rahvaspordi harrastamisele ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

1.2. Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi (edaspidi klubi) ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja rahvaspordiga tegelevaid või rahvaspordi arendamist ning teostamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

1.3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.

1.4. Klubi võimalikku tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

1.6. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.7. Klubi asukoht on Väike-Maarja vald.

KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS2.1. Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine. Klubi pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast teenust peamiselt tasuta.

2.2. Eesmärkide täitmiseks klubi:

  1. koondab ja ühendab rahvaspordist huvitatud isikuid Väike-Maarja vallas;
  2. propageerib rahvaspordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse rahvaspordist huvitatud noori, täiskasvanuid, veteranide klassi kuulujaid ja toetajaid;
  3. arendab aktiivselt seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi rahvaspordi toetamiseks.
  4. korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenerid-juhendajad, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning toetajaid;
  5. korraldab oma klubi tipp-ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
  6. arendab koostööd teiste sama(de) spordiala(de) tegelevate klubide, seltside ja liitudega teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu kui välismaal harrastava(te) spordiala(de) edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
  7. haldab ja majandab spordihooneid ja spordirajatisi.

Klubi võib kutsuda nimetatud ürituste läbiviimiseks endale appi inimesi väljastpoolt klubi liikmeskonda ja maksta tehtud töö eest tasu vastavalt klubi majanduslike võimalustele.

2.3. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.

2.4. Klubi noorliikmeteks võivad olla klubi tegevuses osaleda soovivad kuni 16 aastased füüsilised isikud, kes täidavad käesolevat põhikirja ja osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.

2.5. Klubi liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.

2.6. Klubi loob vastavalt võimalustele tingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks.

2.7. Klubi viib spordivarustuse hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ja sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid. Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele

2.8. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 10 kalendripäeva jooksul arvestades avalduse laekumise päevast.

Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest isikust liikmetele ning juriidilisest isikutest liikmetele kinnitab klubi üldkoosolek.

Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.

Klubi noorliikmetele kehtestatakse madalam sisseastumis- ja liikmemaks.

2.9. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isiku liikme lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.

2.10. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. Liige võib klubist välja astuda pärast ühe kuu etteteatamistähtaja möödumist.

2.11. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi liikmemaksu pikema perioodi vältel.

Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist klubi üldkoosoleku poolt.

2.12. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis-ja liikmemakse ei tagastata. Isikul, kellel liikmelisus klubis on lõppenud, ei ole õigusi klubi varale.

2.13. Klubi liikmetel on õigus:

  1. osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevuses;
  2. kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
  3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
  4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
  5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja klubi vara;
  6. klubist välja astuda.

2.14. Klubi liikmed on kohustatud:

  1. järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud aktile;
  2. harrastama regulaarselt vähemalt ühte spordiala, millega klubis tegeletakse;
  3. osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
  4. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
  5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
  6. hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusolekut. 

KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE 

3.1. Klubi tööd korraldavad ning juhivad üldkoosolek ja juhatus. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmete poolt.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

3.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse (või klubi muu organi) pädevusse.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

  1. oma liikmete hulgast koosoleku juhataja ja sekretäri valimine;
  2. põhikirja muutmine;
  3. klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
  4. klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
  5. majandusaasta aruande kinnitamine;
  6. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
  7. klubi juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
  8. klubi juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete valimine, klubi revidendi määramine;
  9. klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade juhatuse või revidendiga (revisjonikomisjoni liikmega) tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
  10. võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.

3.3. Üldkoosolekut juhatab klubi juhatuse esimees või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui ka üks üldkoosolekus osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimustes võtta otsus vastu salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki klubi põhikirjast tulenevaid nõudeid ja selles osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole punktides 3.5 ja 3.6 sätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus vähemalt ühe kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine klubi liige.

3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.

Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 klubi liikmete nõusolek.

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed. Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

3.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on esindatud 2/3 klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

3.7. Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus seaduse või klubi põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud klubi liikme või juhatuse liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

3.8. Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Klubi juhatuse liikmete arvuks on kolm liiget. Juhatuse liikmete volituste aja ning arvu ümberotsustamine on üldkoosoleku pädevuses. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

3.9. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised.

3.10. Juhatuse liikmed esitavad klubi kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud juhatuse esimees, kes esindab klubi ainuisikuliselt.

3.11. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või olla oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

3.12. Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid klubi liikmete arvu kohta.

3.13. Juhatuse liikmed vastavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega klubi süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju klubi võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt klubiga.

3.14. Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

  1. klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
  2. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
  3. kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
  4. juhatuse liikmete määramine üldkoosolekus kinnitatud ametikohtadele;
  5. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
  6. klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
  7. klubi komisjonide ja instruktsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
  8. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
  9. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
  10. klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
  11. laenude võtmine ja andmine;
  12. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine.

 

3.15. Klubi juhatuse liikmetel on õigus saada tema ülesannete täitmise eest tasu. Klubi töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

3.16. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosolekud protokollitakse, neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3.17. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi (või revisjonikomisjoni). Järelvalve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud volituste ajaks põhikirjas sätestatud korra alusel. Järelvalvet teostatav isik peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi kuuluda klubi juhatuse liikmete hulka ega töötada klubis raamatupidajana. Juhatus peab võimaldama revidendi (revisjonikomisjonil) tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

Revident (revisjonikomisjon) koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule. 

4. KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS 

4.1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

  1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
  2. füüsiliste –ja juriidiliste isikute annetustest;
  3. toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  4. riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt ja ülemaailmsetelt spordiliitudelt;
  5. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

4.2. Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne.) oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

4.3. Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvestades majandusaasta lõppemist. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras. Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras. 

 1. KLUBI LÕPETAMINE

Klubi lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

  1. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
  2. Klubi likvideerijaks on juhatuse liikmed.

Käesolev põhikirja redaktsioon on vastu võetud MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi üldkoosolekul 23.05.2009. 

 

Vaata meid

Lurich

Koostööpartnerid

logo vald     logo vireen 
 logo graanul      logo agro  

        

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com