Prindi

VÄIKE-MAARJA VALLA RAHVASPORDIKLUBI

ARENGUKAVA

aastateks 2016 – 2020


Sisukord

1. SISSEJUHATUS. 3

2. MTÜ VÄIKE-MAARJA VALLA RAHVASPORDIKLUBI 3

2.1. Üldandmed. 3

2.2. Tegevus. 4

2.4. Väärtushinnangud. Visioon. 5

3. HETKE OLUKORD (probleemid ja lahendused). 5

3.1. Juhendajad, treenerid, eestvedajad. 5

3.2. Spordihooned ja –rajatised sh sisseseade ja inventar. 6

3.3. Erineva tasemega spordialase tegevuse arendamine. 6

3.4. Töö noortega. 7

4. KLUBI TEENUSED (hetkel läbi Väike-Maarja Spordikeskuse). 7

4.1. Teenuste kirjeldus. 7


1. SISSEJUHATUS

MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi (edaspidi Klubi) on loodud sporditegevuse edendamiseks avalikes huvides Väike-Maarja vallas.

Klubi tegevuse eesmärk on suunatud oma liikmeskonnale ning ka spordile laiemalt.

Klubi ei ole kasumit taotlev organisatsioon, millest tulenevalt ei ole majandustegevuse kaudu tulu

saamine Klubi põhitegevus.

Eesmärkide täitmiseks Klubi:

Eesmärkide elluviimiseks võib Klubi arendada majanduslikku tegevust, millest saadud kasumit kasutatakse vaid Klubi eesmärkide saavutamiseks.

Klubi kõrgemaks organiks on tema liikmetest koosnev üldkoosolek, üldkoosoleku vahelisel ajal kolmeliikmeline juhatus, kes teostab Klubi igapäevast juhtimist.

Väike-Maarja RSK teeb tihedat koostööd Väike-Maarja Spordikeskusega, piirkonnas asuvate koolidega, Väike-Maarja vallavalitsusega, piirkonna ettevõtetega ja organisatsioonidega.

Arengukava juhib ja koordineerib juhatus, arvestades liikmete üldkoosolekul tehtud ettepanekuid.

Arengukava on koostatud neljaks aastaks. Peale igat lõppenud aastat vaadatakse arengukava üle ning vastavalt vajadusele ja uuele olukorrale viiakse sisse muudatused.

2. MTÜ VÄIKE-MAARJA VALLA RAHVASPORDIKLUBI

2.1. Üldandmed

Ühingu nimi: MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

Aadress: Pikk 16, Väike-Maarja

Registrikood: 80114031

MTÜ liikmed: 17 liiget

2.2. Tegevus

MTÜ Väike-Maarja Valla Rahvaspordi Klubi on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Klubi loodi

15. detsembril 1999. aastal. Ühenduse põhitegevusalad on:

Klubi on läbiviinud iga aastaseid ülevallalisi võistlusi, korraldanud Lurichi kevadjooksu, organiseerinud sportlikke mänge ning võistlusi lumepäeval, vastlapäeval, jaanipäeval, „Pandivere päeval“, korraldanud vabariikliku tasemega Pandivere rattarallit, Pandivere rattamaratoni. Aidanud kaasa heategevusmatkade korraldamisele Väike-Maarjas jms.

Klubi kaudu toetatakse paikkonnale olulisi spordivõistlusi (Georgi Kange rammuvõistlus, Ebavere Kange triatlon, Laekvere-Simuna rahvajooks) ning Klubi kaudu on nii korvpall, maadlus kui ka sumo vastavate riiklike alaliitude liikmed.

2016 a. tegutsevad klubis maadluse, sumo ning korvpalli treeningrühmad. Vabatahtlike treenerite juhendamisel tegutsevad laskmine, lauatennis, sulgpall ning sisesõudmine, võrkpall, jäähoki. Suusatamise harrastamisel tehakse aktiivset koostööd RK Ebavere suusaklubi MTÜ-ga.

Klubi haldab ja arendab koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega järgmisi spordihooneid ja -rajatisi:

1. Väike-Maarja Gümnaasiumi spordiväljak

2. Väike-Maarja spordihoone

3. Ebavere tervisespordikeskus

4. Väike-Maarja - Ebavere- Kiltsi kergliiklustee

5. Väike-Maarja uisuhall

Klubi eesmärgiks on:

• veelgi suurendada aktiivse sportimisega hõivatud inimeste hulka Väike-Maarja vallas;

• läbi mitmekülgse spordiharrastuse Väike-Maarja valla kodanike tervise säilitamine ja tugevdamine;

• vajalike teadmiste andmine iseseisvaks tegelemiseks spordiga ja sportliku mõttelaadi kujundamine

elanike seas;

• võimalikult mitmekesise harrastusspordialase tegevuse korraldamine;

• tervislike eluviiside propageerimine.

Jätkuvalt edukalt toimib liikumissari „Harjuta terviseks“.

On osaletud järgmistes olulistes kaasrahastusprojetides:

2.3. Missioon

MTÜ Väike-Maarja RSK missiooniks on tasakaalustatud spordialase tegevuse arendamine, Väike-Maarja valla kodanikele sportimis- ja liikumisharrastuseks vajalike tingimuste loomine spordihoonete ja – rajatiste haldamise ja arendamise kaudu.

2.4. Väärtushinnangud. Visioon

Klubi soovib propageerida oma liikmete seas terveid eluviise ja ausat sportlikku konkurentsi. Klubi liikmed peavad järgima tervislikke eluviise ja võrdset suhtumist kaaslastesse.

3. HETKE OLUKORD (probleemid ja lahendused)

3.1. Juhendajad, treenerid, eestvedajad

Hetkeolukord:

Klubil on töölepingud kahe treeneriga.

  1. Maadluses - treener Lembit Kalter
  2. Sumo- treener Lembit Kalter
  3. Korvpall- treener Vaido Rego

Huviliste treeninguid juhendavad vabatahtlikkuse alusel:

  1. Lauatennis, sulgpall- Väino Stoltsen
  2. Sisesõudmine- Ants Einsalu
  3. Võrkpall- Tarmo Rebane
  4. Jäähoki- Aimar Türbsal

Probleemid:

Lahendused:

Koostööd tehakse RK Ebavere Suusaklubiga, Simuna spordiklubiga, spordiklubiga Rakke (rattasport) Tamsalu (suusatamine ja orienteerumine), spordiklubiga Vike (kergejõustik), Virumaa Pallimängude kooliga. Koostöö eesmärgiks on pakkuda Väike-Maarja noortele täiendavaid treenimis- ja võistlemisvõimalusi.

3.2. Spordihooned ja –rajatised sh sisseseade ja inventar

Spordihooneid ja – rajatisi kasutatakse:

• Väike-Maarja Gümnaasiumi, Kiltsi kooli, Sisekaitseakadeemia õppetöö läbiviimiseks

• Spordialaseks tegevuseks.

 

Hetkeolukord::

Probleemid:

Lahendused ja eesmärgid:

 

3.3. Erineva tasemega spordialase tegevuse arendamine

Hetkeolukord::

Probleemid:

Lahendused ja eesmärgid:

3.4. Töö noortega

Olukord:

Peame oluliseks sportimise kaudu kujundada noorte inimeste hoiakuid ja elufilosoofiat. Klubi liikmed on jõudnud erineva tasemega tiitlivõistlustele ja saavutanud seal ka häid tulemusi. Treeningud noortele toimuvad maadluses, sumos, korvpallis, jalgpallis ning sulgpallis. Osaletakse erineva tasemega spordivõistlustel.

Probleemid:

Lahendused:

4. KLUBI TEENUSED (hetkel läbi Väike-Maarja Spordikeskuse)

4.1. Teenuste kirjeldus

Klubi osutab järgmisi teenuseid:

Arengukava on kinnitatud Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi juhatuse koosolekul 6.10.2015

 

 

TEGEVUSKAVA 2015-2019

 

Jrk

nr.

Tegevus Aeg Täitja Vahendid
1 Väike-Maarja Valla Mv 12 alal Igal aastal Spordisektsioonide juhid Omavahendid, KOV
2 „Harjuta terviseks“ liikumissari Igal aastal Jane Kool Omavahendid, KOV
3 „Seriaalivaba õhtu“ liikumissari Igal aastal Jane Kool Omavahendid, KOV
4 „Spordihoone sünnipäevaturniir“ võrkpallis Igal aastal

Jane Kool

Tarmo Rebane

Omavahendid, KOV
5 „Reinpauli“maastikujooks Igal aastal Ants Einsalu Reinpaul
6 Vastlapäev Igal aastal Jane Kool  
7        
8 Osalemine valdade suve- ja talimängudel Igal aastal Jane Kool  
9 „Georgi Kange“ rammumehe võistlus Igal aastal

Ants Einsalu

Avo Part

Omavahendid, KOV
10 Georg Lurichi kevadjooks Igal aastal

Jane Kool

VMG

Omavahendid, KOV
11 Pandivere päeva laste kergejõustikuvõistlus Igal aastal Jane Kool Omavahendid
12 Ebavere Kange triatlon Igal aastal Andri Part Omavahendid, KOV
13 Filter Pandivere Rattaralli Igal aastal Jane Kool Omavahendid, KOV
14 Valla parimate sportlaste väljaselgitamine Igal aastal Jane Kool Omavahendid, KOV
15 Maadlus- osalemine kohaliku ja vabariikliku tähtsusega võistlustel Igal aastal Lembit Kalter Omavahendid, KOV, Maadlusliit, Sumoliit
16 Korvpall- osalemine kohaliku ja vabariikliku tähtsusega võistlustel Igal aastal Vaido Rego Omavahendid, KOV
17 Võimlemislinnaku ehitamine Ebavere terviseradadele 2018 Jane Kool projektid
18 Lasketiiru renoveerimine 2017 Jane Kool Omaosalus, KOV Projektid
19 Jõusaali inventari täiendamine 2019 Jane Kool projektid
20 Uisuhalli inventari uuendamine 2017, 2018 Jane Kool projektid
21 Loovuskoolitus „Plakatikunst“ 2016 Jane Kool PRIA meede
22 Ebavere terviseradadele rajahooldustehnika soetamine 2018 Jane Kool PRIA meede